jezioro wicko, połów ryb jezioro wicko, ryby wicko

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB GOSPODARSTWO RYBACKIE JEZIORO WICKO

I.Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego Jezioro Wicko.

II. Z zasięgiem wód należących do obwodu rybackiego Jeziora Wicko oraz zasięgiem wód objętych zakazem wędkowania z łodzi zapoznać można się na dołączonej mapie.

III. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (z późniejszymi zmianami).

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCYCH W WODACH GR JEZIORO WICKO:

1. Wędkujący na wodach obwodu rybackiego Jeziora Wicko zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym (z późniejszymi zmianami) oraz wszelkich innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także niniejszego Regulaminu.

2. W czasie wędkowania Wędkarz ma obowiązek mieć przy sobie: komplet dokumentów zgodnie z opisem z punktu VII. niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Państwową Straż Łowiecką, Straż Leśną, Straż Gminną gminy Postomino, Użytkownika Rybackiego oraz osoby przez niego upoważnione i okazania na żądanie kontrolujących dokumentów, sprzętu wędkarskiego, a także złowionych ryb i przynęt.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma osoba, która ukończyła 14 lat.

5. Osoba do lat 14 ma prawo wędkować tylko z pełnoletnim opiekunem posiadającym kartę wędkarską w ramach jego limitów oraz tego samego stanowiska. Tym samym w metodach, w których dozwolony jest połów na dwie wędki Wędkarz-opiekun może prowadzić połowy na jedną wędkę, na drugą zaś może poławiać osoba do lat 14. W przypadku metody spinningowej dozwolony jest połów tylko jednej osoby na jedną wędkę.

6. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten Wędkarz, który przybył na nie wcześniej.

7. W przypadku odbywania się zawodów wędkarskich Wędkarz nie biorący w nich udziału musi opuścić teren, na którym są zawody.

8. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika; sprzęt wędkarski pozostawiony bez opieki, a także zagrażający bezpieczeństwu korzystających z wody lub uniemożliwiający wykonywanie pracy Użytkownikowi Rybackiemu lub jego pracownikom zostanie usunięty.

9. Wędkarz ma obowiązek utrzymać czystość na swoim stanowisku i w promieniu 5m od niego BEZ WZGLĘDU NA TO, W JAKIM STANIE JE ZASTAŁ.

10. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody (jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody lub inne zmiany budzące podejrzenia o zanieczyszczeniu) Wędkarz powinien bezzwłocznie zawiadomić pracowników gospodarstwa lub Użytkownika Rybackiego.

11. Zabrania się podnoszenia jakiegokolwiek sprzętu rybackiego. O zauważonym, a podejrzanym o pochodzenie kłusownicze sprzęcie rybackim lub o zauważonym procederze kłusownictwa należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika Rybackiego, Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Rybacką lub Społeczną Straż Rybacką współpracującą z Użytkownikiem Rybackim.

12. Wędkarz wędkujący na nielegalnej kładce lub pomoście będzie musiał niezwłocznie opuścić to stanowisko.

13. W przypadku wędkowania ze sprzętu pływającego – wędkować wolno tylko z zarejestrowanego i spełniającego normy bezpieczeństwa sprzętu pływającego.

V. ZASADY WĘDKOWANIA:

1. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) w metodzie spławikowej i gruntowo-spławikowej - jednym haczykiem z przynętą naturalną; metoda dozwolona równocześnie na dwie wędki; złowione ryby należy przechowywać w wodzie w przeznaczonych do tego celu narzędziach wykonanych z siatki oraz sztywnych obręczy;

b) w metodzie spinningowej - sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła; o średnicy 30 mm; metoda dozwolona na jedną wędkę, trzymaną w rękach; nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince;

c) przy połowie ryb spod lodu - jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm; albo sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm; metoda dozwolona na jedną wędkę; otwory w lodzie o średnicy nie większej niż 20 cm, zabrania się stosowania martwej i żywej ryby jako przynęty; złowione ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu; zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

2. W wodach Jeziora Wicko z brzegu lub pomostu wędkować można przez całą dobę;

3. Wędkowanie z łodzi i z lodu jest dozwolone tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu, natomiast w nocy jest zabronione.

4. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest:

a) Na części jeziora oznaczonej na mapie kolorem białym - przez cały rok;

b) Na części jeziora oznaczonej na mapie kolorem szarym - od 1.06. do 31.10.

5. Niedozwolone metody połowu: • na tzw. „macanego” (łowienie na żywca poprzez wpuszczanie przynęty między roślinność wodną wynurzoną i przemieszczanie się wzdłuż linii brzegowej); • na tzw. „koguta” (przynęta tego typu masowo kaleczy ryby przez co czyni spustoszenie wśród ryb okoniowatych tj. okonia i sandacza), • na tzw. „szarpaka”, • metoda trollingowa, • łowiectwo podwodne.

6. Ponadto Wędkarzowi nie wolno:

a) rozdawać ani sprzedawać złowionych ryb na łowisku,

b) obcinać głów i ogonów ryb na łowisku i w obrębie wód obwodu,

c) wędkować bliżej niż 50m od sieci i innych rybackich narzędzi połowowych,

d) budować kładek i pomostów bez zgody Użytkownika Rybackiego,

e) podczas wędkowania wpływać w trzcinowiska, krześliska, tarliska ryb.

VI. WYMIARY, OKRESY OCHRONNE I LIMITY POŁOWOWE RYB

Wymiary i okresy ochronne ryb (wymiar ochronny ryby stanowi jej długość od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej) oraz limity ilościowe (ilość ryb dozwolona do zabrania z łowiska w ciągu doby, w godz. 0:00-24:00):

1. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb (wymiar ochronny ryby stanowi jej długość od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej): • lin 25cm; • okoń 15cm; • sandacz 50cm; • sum 70cm; • szczupak 50cm; • węgorz 50cm; • płoć 15cm; • wzdręga 15cm;

2. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: • sandacz 1.01.-31.05.; • sum 1.01.-31.05.; •szczupak 1.01.-30.04.; • węgorz 1.12.-31.03.

3. Ustala się następujące limity ilościowe ryb (limit określa ilość ryb dozwoloną do zabrania z łowiska ciągu doby w godzinach 0:00-24:00): • sandacz i szczupak 2 szt. (łącznie sandacza i szczupaka nie więcej niż dwie sztuki); •sum 1 szt.; • lin 4szt.; • węgorz 2szt. Dopuszcza się zabranie ryb innych gatunków w ilości nie większej niż 5kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą amura, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza.

4. Ryby niewymiarowe lub złowione w ich okresie ochronnym należy bezzwłocznie wypuścić do wody.

5. Ryby żywe, złowione zgodnie z zasadami i limitami każdy wędkarz zobowiązany jest przechowywać osobno. Zabrania się przechowywania ryb żywych dłużej niż 12h oraz przechowywania większej ilości ryb niż limity dobowe.

VII. OPŁATY

1. Ustala się następujące kwoty opłat za zezwolenia połowowe:

Okres obowiązywania zezwolenia

Z łodzi, z brzegu i z lodu

Z brzegu i z lodu

roczne

200 zł

130 zł

roczne ze zniżką dla osób do lat 18 i powyżej 65 roku życia

160 zł

90 zł

zezwolenie dla posiadaczy rocznego zezwolenia (za 240 zł lub 170 zł) na obwód rybacki rzeki Wieprza nr 4

(PATRZ PUNKT VII.8. REGULAMINU)


100 zł

3 miesiące

140 zł

110 zł

1 miesiąc

110 zł

100 zł

14 dni

100 zł

80 zł

7 dni

80 zł

70 zł

3 dni

50 zł

40 zł

1 dzień

40 zł

30 zł

 

2. Dopuszcza się następujące metody dokonywania opłat: wpłata na poczcie, w banku lub przelewem internetowym odpowiedniej kwoty na konto GR Jezioro Wicko (gotowe druki można pobrać ze strony internetowej www.jeziorowicko.pl lub w punktach wymienionych na stronie internetowej) oraz wykupienie zezwolenia wędkarskiego bezpośrednio u Użytkownika Rybackiego (patrz punkt VII.7.).

3. W PRZYPADKU DOKONYWANIA WPŁAT NA KONTO W TYTULE PRZELEWU NALEŻY OBOWIĄZKOWO WPISAĆ W NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI:

a) „zezwolenie wędkarskie Jezioro Wicko”,

b) dokładne daty obowiązywania zezwolenia,

c) pełne imię i nazwisko Wędkarza,

d) serię i numer karty wędkarskiej

WZÓR: Zezwolenie wędkarskie Jezioro Wicko, 05.06.2017-04.06.2018, Jan Kowalski 0000

4. W przypadku dokonywania wpłat na poczcie lub w banku zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi dowód wpłaty wraz z kartą wędkarską.

5. W przypadku przelewu internetowego zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi wydrukowane potwierdzenie przelewu wraz z kartą wędkarską. W tym przypadku dopuszcza się posiadanie potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej na urządzeniu umożliwiającym jego czytelne wyświetlenie..

6. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje zawarte w tytule przelewu, gdyż informacje niepełne lub wpisane błędnie i uniemożliwiające weryfikację Wędkarza lub ważności zezwolenia unieważniają zezwolenie BEZ ODSZKODOWANIA.

7. Zakupu zezwolenia bezpośrednio od Użytkownika Rybackiego można dokonać tylko pod warunkiem ustalenia szczegółów telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem (tel. 514 775 568).

8. Zakupu zezwolenia wędkarskiego w cenie 80zł mogą dokonać tylko osoby posiadające wykupione zezwolenie roczne (w cenie 180zł lub 125zł) na rzekę Wieprzę. W przypadku zakupu tego zezwolenia do kompletu dokumentów podczas wędkowania na jeziorze Wicko dołączyć należy zezwolenie wędkarskie na rzekę Wieprzę jako dokument uprawniający do zniżki. Zezwolenie z tą zniżką ważne jest tylko do końca okresu obowiązywania zezwolenia uprawniającego do zniżki.

9. Dokonując opłaty za amatorski połów ryb Wędkarz oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH

1. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji BEZ ODSZKODOWANIA przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art. 27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami, a wędkarz będzie musiał opuścić łowisko.

IX. Zwrotów zezwoleń nie przyjmuje się.

X. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 roku.

Regulamin do wydrukumapka jezioro wicko
początek

 

Gospodarstwo rybackie jezioro wicko, jezioro kozie, połowy jezioro wicko, łowienie jezioro wicko, wędkowanie jezioro wicko.